Zatvoriť

                                                                    VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Čl. I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho pri predaji a kúpe tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke – doméne predávajúceho chutno.sk (ďalej aj len „E-shop“). Na kupujúceho a predávajúceho sa vzťahujú VOP platné v čase vytvorenia objednávky, kedy je kupujúci vyzvaný, aby sa oboznámil s VOP a vyjadril s nimi súhlas.

 

 1. Predávajúcim sa na účely týchto VOP rozumie spoločnosť Chutnô, s. r. o., so sídlom Trnavská 525, 919 43 Cífer, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 44562/T, IČO: 52 187 357 (ďalej len „Predávajúci“).

 

 1. Kupujúcim sa na účely týchto VOP rozumie každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uskutočnila záväznú elektronickú objednávku tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho (ďalej len „Kupujúci“).

 

 1. Kupujúci je spotrebiteľom, ak sa jedná o fyzickú osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej len „Spotrebiteľ“).

 

 1. Kupujúci, ktorý je Spotrebiteľom, odoslaním objednávky potvrdzuje, že Predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti pred uzavretím kúpnej zmluvy podľa ust. § 3 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon č. 102/2014 Z. z.“).

 

 1. Kúpnou zmluvou sa na účely týchto VOP rozumie kúpna zmluva uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim, na základe ktorej sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu objednaný tovar do miesta určenia a Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar a zaplatiť Predávajúcemu za objednaný tovar kúpnu cenu a cenu za prepravu.

 

 1. Predávajúci a Kupujúci berú na vedomie, že VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej Kúpnej zmluvy. V prípade, že Predávajúci a Kupujúci uzatvoria Kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od VOP, budú mať ustanovenia takejto Kúpnej zmluvy prednosť pred VOP.

 

 1. Kupujúci môže kontaktovať Predávajúceho nasledovnými spôsobmi:
 2. písomne na adrese Chutnô, s. r. o., Trnavská 525, 919 43 Cífer,
 3. telefonicky na tel. čísle: +421 918 703 494,
 4. e-mailom na e-mailovú adresu: ,
 5. využitím kontaktného formulára, umiestneného na web stránke E-shopu.

Kontaktná osoba: Ing. Tomáš Antal.

 

Čl. II. Uzatvorenie Kúpnej zmluvy

 1. V prípade, ak sa Kupujúci zaregistruje na web stránke E-shopu, resp. uskutoční objednávku tovaru na E-shope bez registrácie, poskytuje Predávajúcemu svoje osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na vybavenie objednávky Kupujúceho. V takom prípade bude Predávajúci požadovať od Kupujúceho potvrdenie, že sa Kupujúci oboznámil s rozsahom a účelom spracovania osobných údajov. Rozsah a účel spracovania osobných údajov je uvedený v dokumente s názvom Informácia o spracúvaní osobných údajov, ktorý je prístupný na web stránke E-shopu.

 

 1. Prezentácia tovaru na web stránke E-shopu nepredstavuje právne záväzný návrh na uzatvorenie Kúpnej zmluvy, ale nezáväzný on-line katalóg Predávajúceho.

 

 1. Za záväzný návrh na uzatvorenie Kúpnej zmluvy sa považuje Kupujúcim vyplnený a odoslaný objednávkový formulár nachádzajúci sa na E-shope (ďalej len „Objednávka“).

 

 1. Za podstatné náležitosti Objednávky sa považujú nasledovné údaje:
 2. identifikácia Kupujúceho v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko a kontakt Kupujúceho (telefónne číslo a e-mailová adresa Kupujúceho), resp. v rozsahu obchodné meno (názov), sídlo (miesto podnikania), IČO, DIČ, prípadne IČ DPH a kontakt Kupujúceho (telefónne číslo a e-mailová adresa Kupujúceho),
 3. identifikácia objednaného tovaru a množstvo objednaného tovaru (počet kusov, váha a pod.),
 4. adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj v Objednávke uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu bydliska, resp. adresu sídla/miesta podnikania/uvedenú v Objednávke).

 

 1. Objednávka Kupujúceho sa stáva záväznou potvrdením tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“. Kupujúci sa môže kedykoľvek počas vytvárania Objednávky vrátiť o krok späť, resp. zdržať sa ďalších krokov a opustiť web stránku Objednávky. Objednávka, ktorá nebola potvrdená tlačidlom „Objednať s povinnosťou platby“ nie je považovaná za záväzný návrh na uzatvorenie Kúpnej zmluvy.

 

 1. Opis tovaru a hlavné vlastnosti tovaru sú uvedené na web stránke E-shopu, pričom zaslaním Objednávky sa má za to, že Kupujúci, ktorý je Spotrebiteľom sa oboznámil s uvedenými vlastnosťami tovaru.

 

 1. Kúpna zmluva vzniká na základe automaticky generovaného záväzného potvrdenia Objednávky a potvrdenia Predávajúceho. Predávajúci je povinný potvrdiť Kupujúcemu e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke Kupujúceho) obsah Objednávky Kupujúceho, a to bez zbytočného odkladu po doručení Objednávky, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedošlo.

 

 1. Predávajúci je oprávnený kontaktovať (telefonicky alebo e-mailom) Kupujúceho v prípade, ak sa vyskytnú akékoľvek nezrovnalosti týkajúce sa Objednávky, resp. doručenia tovaru. Kontaktné údaje Kupujúceho sa používajú iba na účely spracovania Objednávky a nie je možné ich používať na propagačné účely, pokiaľ k tomu Kupujúci neposkytol Predávajúcemu výslovný súhlas.

 

 1. Kúpna zmluva sa uzatvára prostredníctvom E-shopu, t. j. s využitím prostriedkov diaľkovej komunikácie. Náklady na prostriedky diaľkovej komunikácie sa nelíšia od sadzby poskytovateľa internetového alebo telefonického pripojenia a Predávajúci si v tejto súvislosti neúčtuje žiadne ďalšie poplatky.

 

Čl. III. Cenové a platobné podmienky

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu za dodaný tovar kúpnu cenu podľa Kúpnej zmluvy.

 

 1. Všetky ceny uvedené v E-shope sú uvádzané v eurách, vrátane dane z pridanej hodnoty. Okrem toho sú uvádzané náklady na dopravu, ktorých výška závisí od toho, ktoré možnosti doručenia a platby sú vybrané Kupujúcim. Tieto náklady sa účtujú osobitne. Pred odoslaním Objednávky sa opakovane zobrazí cena tovaru, vrátane dane z pridanej hodnoty a príslušné náklady na prepravu, ak sú účtované.

 

 1. Predávajúci akceptuje nasledovný spôsob úhrady kúpnej ceny:

 

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť kúpnu cenu tovaru a uskutočňovať reklamné a zľavové akcie na tovar, a to v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Na Kúpne zmluvy uzavreté pred zverejnením zmeny kúpnej ceny sa táto zmena nevzťahuje.

 

Čl. IV. Dodacie podmienky

 1. Tovar ponúkaný Predávajúcim v E-shope sa považuje za všeobecne dostupný. Vo výnimočných prípadoch, napr. ak je určitý tovar objednaný rôznymi Kupujúcimi súčasne, nemožno vylúčiť, že tovar už nie je k dispozícii. O tejto skutočnosti je Predávajúci povinný bez zbytočného odkladu informovať Kupujúceho. V takomto prípade sa Kúpna zmluva automaticky ruší celkom alebo v časti týkajúcej sa nedostupného tovaru.

 

 1. Predávajúci zasiela tovar prostredníctvom poštovej alebo kuriérskej služby na adresu dodania uvedenú v Objednávke.

 

 1. Dodacia lehota je zvyčajne 1-2 pracovné dni. Dodacia lehota začína plynúť odo dňa doručenia potvrdenia o odoslaní zásielky Kupujúcemu. Predávajúci je oprávnený výnimočne predĺžiť dodaciu lehotu podľa tohto bodu tohto článku týchto VOP, a to v čase výpredajov, špeciálnych kampaní alebo v prípade mimoriadnych okolností.

 

Čl. V. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

 1. Predávajúci aj Kupujúci sú oprávnení odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade zjavnej slovnej, číselnej alebo technickej chyby v cene tovaru. Za takúto zjavnú chybu sa považuje najmä zjavne odlišná cena ako bežná cena pre daný typ alebo druh tovaru.

 

Odstúpenie od Kúpnej zmluvy zo strany Predávajúceho

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade, že sa tovar objednaný Kupujúcim už nevyrába, resp. tovar je z iného objektívneho dôvodu nedostupný.

 

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ak si Kupujúci neprevezme objednaný tovar riadne a včas alebo ak sa objednaný tovar vráti späť Predávajúcemu ako nedoručený. Predávajúci je v takom prípade oprávnený požadovať od Kupujúceho náhradu nákladov na prepravu, ktoré mu vznikli v súvislosti s neúspešným dodaním objednaného tovaru.

 

 1. Za platné odstúpenie Predávajúceho od Kúpnej zmluvy sa považuje odoslanie písomného oznámenia o odstúpení na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke Kupujúceho.

 

 

Odstúpenie od Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho, ktorý je Spotrebiteľom

 1. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho, ktorý je Spotrebiteľom sa v plnom rozsahu spravuje ustanoveniami Zákona č. 102/2014 Z. z.

 

 1. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v zákonnej lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. V prípade, že Spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy, je povinný informovať Predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od Kúpnej zmluvy, a to e-mailom na e-mailovú adresu .

Na tento účel je Spotrebiteľ oprávnený použiť vzorový formulár na odstúpenie od Kúpnej zmluvy, ktorý je dostupný na web stránke E-shopu.

 

 1. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy podľa bodu 6. tohto článku týchto VOP.

 

 1. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú v prípade, ak Spotrebiteľ odošle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy najneskôr v posledný deň lehoty podľa bodu 6. tohto článku týchto VOP.

 

 1. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu po prijatí oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy Spotrebiteľom podľa bodu 6. tohto článku týchto VOP, zaslať Spotrebiteľovi písomné potvrdenie o prijatí oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke.

 

 1. V prípade, ak Spotrebiteľ odstúpil od Kúpnej zmluvy, je povinný zaslať zakúpený tovar späť Predávajúcemu, a to najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy. Spotrebiteľ je povinný zaslať Predávajúcemu tovar na vlastné náklady prostredníctvom bežného poštového balíka na adresu Chutnô, s. r. o., Trnavská 525, 919 43 Cífer.

 

 1. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, Spotrebiteľ berie na vedomie, že pri odstúpení od Kúpnej zmluvy, znáša Spotrebiteľ všetky náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu. To neplatí, ak Predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám.

 

 1. V prípade, ak Spotrebiteľ odstúpil od Kúpnej zmluvy, Predávajúci je povinný vrátiť Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od Spotrebiteľa prijal, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné, a to najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy.

 

 1. Predávajúci nemá povinnosť preberať vrátený tovar, ktorý mu bol Spotrebiteľom zaslaný prostredníctvom dobierky. Vrátený tovar musí byť nepoužitý a nepoškodený. V prípade, ak Spotrebiteľ vráti tovar poškodený, alebo čiastočne spotrebovaný, resp. v stave, ktorý nezodpovedá stavu, v ktorom bol Predávajúcim odoslaný, Predávajúci je oprávnený vrátiť Spotrebiteľovi kúpnu cenu zníženú o náklady potrebné k uvedeniu tovaru do riadneho stavu, resp. zníženú o náhradu spôsobenej škody.

 

 1. Spotrebiteľ súhlasí s tým, že v prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy, vráti Predávajúci Spotrebiteľovi všetky platby podľa bodu 12. tohto článku týchto VOP bezhotovostným prevodom na bankový účet Spotrebiteľa, ktorý Spotrebiteľ uvedie Predávajúcemu v nadväznosti na odstúpenie od Kúpnej zmluvy. Iný spôsob vrátenia kúpnej ceny je prípustný len výnimočne, a to na základe osobitnej dohody Predávajúceho a Spotrebiteľa.

 

 1. V prípade, ak Spotrebiteľ odstúpil od Kúpnej zmluvy, Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platby podľa bodu 12. tohto článku týchto VOP pred tým, ako mu je zakúpený tovar doručený späť alebo pred tým, ako Spotrebiteľ preukáže zaslanie zakúpeného tovaru späť Predávajúcemu.

 

 1. Podľa ust. § 7 ods. 6 Zákona č. 102/2014 Z. z. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Spotrebiteľa, alebo predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, alebo predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

 

Čl. VI. Záruka a zodpovednosť za vady, reklamácia

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí Kupujúcim, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú na tovare v jeho záručnej dobe. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu e-mailom, a to na e-mailovú adresu . Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci oprávnený uviesť preferovaný spôsob vybavenia reklamácie podľa bodu 6. tohto článku týchto VOP.

 

 1. Predávajúci poskytuje Kupujúcemu záruku za akosť tovaru do uplynutia doby spotreby tovaru, ktorá je vyznačená na obale tovaru.

 

 1. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu týkajúcu sa množstva tovaru, poškodenia obalu tovaru alebo chybnej dodávky tovaru najneskôr do 24 hodín od obdržania zásielky.

 

 1. Reklamovaný tovar je Kupujúci povinný vrátiť späť Predávajúcemu bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatkov.

 

 1. Predávajúci je povinný informovať Kupujúceho o oprávnenosti reklamácie a o spôsobe vybavenia reklamácie, a to zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu Kupujúceho, resp. telefonicky na tel. čísle Kupujúceho. Spôsob vybavenia reklamácie je Predávajúci povinný určiť ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

 1. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu jedným z nasledovných spôsobov:
 2. doplnením chýbajúceho tovaru,
 3. výmenou vadného tovaru,
 4. vrátením kúpnej ceny za vadný tovar,
 5. vyplatením primeranej zľavy z kúpnej ceny tovaru,
 6. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

 

 1. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené Kupujúcim pri uplatnení reklamácie.

 

 1. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru Predávajúcim. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

 

Čl. VII. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na web stránke E-shopu.

 

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť oznámenia zmeny VOP sa považuje za splnenú dňom zverejnenia zmeny, resp. dňom zverejnenia nového znenia VOP na web stránke E-shopu.

 

 1. V prípade, ak je akékoľvek ustanovenie týchto VOP neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane v budúcnosti, nemá to vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení týchto VOP. V takom prípade sa bude postupovať podľa iného ustanovenia týchto VOP, resp. podľa ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

 

 1. Na právne vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

 1. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava, odbor výkonu dozoru, tel. číslo: 033/321 25 27, 033/321 25 21.

 

 1. Prípadné spory medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom je možné riešiť aj formou alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov v zmysle ustanovení zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. V takomto prípade je Spotrebiteľ oprávnený kontaktovať subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je napríklad SOI, resp. iná oprávnená právnická osoba.

 


Priložené súbory

Zatvoriť