Zatvoriť

                                                 Informácia o spracúvaní osobných údajov

 

                                                                                      ZÁKAZNÍCI

 

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní                                                         osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

                                                                                  (ďalej len „GDPR“)

 

Vážení zákazníci,

 

riadne spracúvanie Vašich osobných údajov a ochrana Vášho súkromia sú pre nás dôležité a preto pri spracúvaní Vašich osobných údajov postupujeme v súlade s účinnými právnymi predpismi a chránime ich s maximálnou možnou starostlivosťou.

 

Týmto by sme Vám radi poskytli podrobné informácie predovšetkým o tom, aké osobné údaje spracúvame, prečo ich spracúvame, aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, ale aj ďalšie informácie, ktoré by Vás mohli zaujímať a ktoré sa týkajú spracúvania osobných údajov.

 

Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom osobných údajov je vždy tá spoločnosť, ktorej boli údaje poskytnuté a ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.

 

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť: Chutnô, s. r. o., so sídlom Trnavská 525, 919 43 Cífer, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 44562/T, IČO: 52 187 357 (ďalej len „Prevádzkovateľ“)

 

Kontaktné údaje:

e-mailový kontakt:

Mobil: +421 918 703 494

 

Na aké účely spracúvame osobné údaje a aký právny základ nám umožňuje spracúvať osobné údaje?

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rámci informačného systému: ZÁKAZNÍCI za účelom plnenia práv a povinností zo zmlúv uzavretých so zákazníkmi. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb – zákazníkov, je zmluva (čl. 6 bod 1 písm. b) GDPR).

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom plnenia svojich zákonných povinností, vyplývajúcich zo zákona - najmä osobitných právnych predpisov upravujúcich dane a iné finančné plnenia ako i ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je zákon, a to v súlade s čl. 6 bod 1 písm. c) GDPR.

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom informovania existujúcich zákazníkov o novinkách, o ponuke tovarov a služieb Prevádzkovateľa a pod. (priamy marketing voči existujúcim klientom) a za účelom obhajoby právnych nárokov Prevádzkovateľa. V tomto prípade je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov oprávnený záujem Prevádzkovateľa (čl. 6 bod 1 písm. f) GDPR). Prevádzkovateľ zároveň informuje, že na takéto spracúvanie osobných údajov nie je potrebný súhlas zo strany dotknutej osoby, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje osôb, ktoré na webovom sídle Prevádzkovateľa www.chutno.sk prostredníctvom vyplnenia registračného formuláru prejavia záujem o odoberanie noviniek (Newsletters) Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje (v rozsahu e-mailová adresa) dotknutých osôb za účelom informovania o novinkách Prevádzkovateľa. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, a to v súlade s čl. 6 bod 1 písm. a) GDPR. Dotknutá osoba môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to písomne poštou na adresu Trnavská 525, 919 43 Cífer alebo elektronicky na e-mailovú adresu: alebo odvolaním súhlasu prostredníctvom odkliknutia z odoberania noviniek na webstránke Prevádzkovateľa .

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje osôb, ktoré na webovom sídle Prevádzkovateľa "> prostredníctvom vyplnenia kontaktného formuláru, prejavia záujem o sortiment Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje (v rozsahu meno, priezvisko, telefón a e-mailová adresa) za účelom kontaktovania a vybavenia dopytu týchto osôb a za účelom informovania o tovaroch a službách Prevádzkovateľa. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, a to v súlade s čl. 6 bod 1 písm. a) GDPR. Dotknutá osoba môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to písomne poštou na adresu Trnavská 525, 919 43 Cífer alebo elektronicky na e-mailovú adresu: alebo odvolaním súhlasu prostredníctvom odkliknutia z odoberania noviniek na webstránke Prevádzkovateľa ">.

 

O akých osobách spracúvame osobné údaje?

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje o zákazníkoch, o záujemcoch o tovar a služby, ktorí prejavia záujem o odoberanie noviniek (Newsletters) alebo kontaktujú Prevádzkovateľa za účelom informovania sa o tovaroch a službách Prevádzkovateľa, a to v rozsahu potrebnom na dosiahnutie účelu spracúvania.

 

Aké osobné údaje spracúvame?

Prevádzkovateľ spracúva iba také osobné údaje, ktoré sú potrebné na to, aby Prevádzkovateľ mohol riadne plniť svoje práva a povinnosti zo zmluvy uzavretej so zákazníkom (napr. aby mohol dodať zákazníkovi tovar a vybaviť reklamačné konanie), aby dodržiaval svoje zákonné povinnosti a tiež aby chránil svoje oprávnené záujmy.

 

Prevádzkovateľ spracúva tieto kategórie osobných údajov, a to v rozsahu potrebnom na dosiahnutie účelu spracúvania:

 

Identifikačné údaje: meno, priezvisko, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, identifikačné údaje na fyzickú osobu podnikateľa – obchodné meno, miesto podnikania, IČO, číslo živnostenského registra

Kontaktné údaje: telefónne číslo, mobilné číslo, faxové číslo, elektronická adresa

Ďalšie údaje: číslo a IBAN bankového účtu

 

Poskytnutie osobných údajov vo vyššie uvedenom rozsahu je zmluvnou požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy so zákazníkom a plnenie práv a povinností Prevádzkovateľa zo zmluvy. Poskytnutie osobných údajov v rozsahu: e-mailová adresa, osobami, ktoré prejavia záujem o odoberanie noviniek (Newsletters) na webovom sídle Prevádzkovateľa, je úplne dobrovoľné; je však nevyhnutné na plnenie vyššie uvedených účelov spracúvania osobných údajov. Bez týchto údajov by Prevádzkovateľ nemohol zasielať dotknutej osobe informácie o tovaroch a službách.

 

Poskytnutie osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefón a e-mailová adresa, osobami, ktoré vyplnia kontaktný formulár na webovom sídle Prevádzkovateľa, je úplne dobrovoľné; je však nevyhnutné na plnenie vyššie uvedených účelov spracúvania osobných údajov. Bez týchto údajov by Prevádzkovateľ napr. nemohol kontaktovať dotknutú osobu a poskytnúť jej informácie o tovaroch a službách.

 

Kto môže mať prístup k osobným údajom?

K osobným údajom má prístup Prevádzkovateľ, zamestnanci Prevádzkovateľa, externý dodávateľ účtovných, archivačných, tlačových, poštových a IT služieb pre Prevádzkovateľa, daňoví poradcovia, právny zástupca a verejnoprávny orgán, v rámci plnenia zákonných povinností Prevádzkovateľa alebo v súvislosti s uplatňovaním práv a povinností zo zmluvy.

 

Akú dobu uchovávame osobné údaje?

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb počas trvania a plnenia práv a povinností, ktoré mu plynú zo zmlúv uzavretých so zákazníkmi do vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich zo zmluvy a zo zákona po dobu nevyhnutne potrebnú na plnenie zákonných povinností vrátane archivačných povinností – max. po dobu 10 rokov, ak osobitný zákon nebude vyžadovať dlhšiu dobu. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na marketingové a informačné účely len po nevyhnutnú dobu, najdlhšie však do odhlásenia sa z odberu informačných materiálov Prevádzkovateľa či odvolania súhlasu, ak právne predpisy nevyžadujú dlhšie uchovávanie alebo neexistuje iný právny základ na uchovávanie.

 

Aké práva máte v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

Dotknuté osoby majú právo požadovať od Prevádzkovateľa v rozsahu, v akom to neodporuje všeobecne záväzným právnym predpisom

 

Uvedené práva dotknutých osôb sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

 

Akým spôsobom môžete uplatniť Vaše práva k osobným údajom?

Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu Trnavská 525, 919 43 Cífer alebo elektronicky na e-mailovú adresu: .

 

Na Vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov bude Prevádzkovateľ odpovedať bez zbytočného odkladu, v každom prípade však do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môže Prevádzkovateľ túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace, ale vždy Vás bude o dôvodoch predĺženia lehoty informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti.

 

Na Vaše žiadosti odpovedá Prevádzkovateľ bezplatne, ale ak by Vaše žiadosti boli neprimerané, zjavne neopodstatnené alebo sa často opakujú, Prevádzkovateľ môže od Vás požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie.

 

Aktualizácia osobných údajov:

Cieľom Prevádzkovateľa je spracúvať iba aktuálne a presné osobné údaje. Informujte prosím Prevádzkovateľa o všetkých zmenách Vašich osobných údajov, ktoré ste Prevádzkovateľovi poskytli, a to poštou na adresu Trnavská 525, 919 43 Cífer alebo elektronicky na e-mailovú adresu: .

 

 

 

Zatvoriť